سریال The Leftovers فصل 3

سریال The Leftovers فصل 3

تصور کنید در میانه های یک روز عادی هستید. سر کار رفتید، در پاساژ مشغول خرید هستید. در خانه خود، ماشین، هواپیما یا هر وسیله نقلیه دیگری نشسته اید ناگهان ۲ درصد از جمعیت مردم جهان از روی زمین ناپدید میشوند. نه بخاطر حادثه ای طبیعی. نه حمله تروریستی. نه ...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Leftovers فصل 3 خرید سریال The Leftovers فصل 3
سریال The Leftovers فصل 2

سریال The Leftovers فصل 2

تصور کنید در میانه های یک روز عادی هستید. سر کار رفتید، در پاساژ مشغول خرید هستید. در خانه خود، ماشین، هواپیما یا هر وسیله نقلیه دیگری نشسته اید ناگهان ۲ درصد از جمعیت مردم جهان از روی زمین ناپدید میشوند. نه بخاطر حادثه ای طبیعی. نه حمله تروریستی. نه ...
۲۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Leftovers فصل 2 خرید سریال The Leftovers فصل 2
سریال The Leftovers فصل 1

سریال The Leftovers فصل 1

تصور کنید در میانه های یک روز عادی هستید. سر کار رفتید، در پاساژ مشغول خرید هستید. در خانه خود، ماشین، هواپیما یا هر وسیله نقلیه دیگری نشسته اید ناگهان ۲ درصد از جمعیت مردم جهان از روی زمین ناپدید میشوند. نه بخاطر ...
۱۸۷۵ تومان
اطلاعات بیشتر سریال The Leftovers فصل 1 خرید سریال The Leftovers فصل 1

خرید سریال | خرید پستی سریال | خرید اینترنتی سریال | خرید فیلم